Algemene voorwaarden

1. Definities

U, de Klant natuurlijk of rechtspersoon die producten en diensten koopt bij ons.

SPOT GROUP de verkoper van de producten en diensten zoals vermeld op Uw factuur.

Orderbevestiging door SPOT GROUP via email of enig ander communicatiemiddel kenbaar gemaakte bevestiging van door U besteld(e) product(en) en dienst(en).

Prijs vermeld in Orderbevestiging.

2. Kennis van de Algemene Voorwaarden

U bevestigt dat U alle noodzakelijke informatie heeft verkregen om Uw bestelling te plaatsen. U bevestigt dat U deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen alvorens tot bestelling te zijn overgegaan. U bevestigt dat U, vóór U Uw finaal akkoord heeft gegeven, de mogelijkheid heeft gehad om Uw bestelling na te kijken en eventueel aan te passen.

3. Toepasselijkheid en Bewijs

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en diensten en op onze verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door SPOT GROUP. Algemene voorwaarden, andere dan die van SPOT GROUP, zijn niet toepasselijk. Deze Algemene Voorwaarden worden door U aanvaard door het loutere feit met SPOT GROUP te onderhandelen, een bestelling te plaatsen en/of een overeenkomst te sluiten. U verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat Uw bestelling per Internet/Mail/Telefoon dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal Uw geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van Uw bestelling en de overeenkomst gelden. Het staat SPOT GROUP vrij om de totstandkoming en de inhoud van een Overeenkomst met alle middelen te bewijzen.

4. Offertes / Bestellingen

Onze offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk, gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden. Indien de offerte geen termijn vermeldt, worden deze prijzen aangenomen als de huidige dagprijzen van de betreffende producten, deze prijzen zijn aldus alleen geldig op de dag van uitgave. Wanneer de klant wenst over te gaan op de aankoop van de producten op een later tijdstip zal hij door SPOT GROUP op de hoogte worden gesteld bij een eventuele wijziging ten opzichte van de offerte.

Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet, telefoon of fax worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door SPOT GROUP d.m.v. een Orderbevestiging op de SPOT GROUP website. Gelieve de Orderbevestiging door te nemen en SPOT GROUP onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien U dit niet doet binnen 3 kalenderdagen na de datum van de Orderbevestiging, zal immers onweerlegbaar vermoed worden dat de Orderbevestiging identiek is aan Uw bestelling.

5. Prijs en Betaling

Prijzen, belastingen, verzendingskosten, verzekering en installatie van de producten en diensten van SPOT GROUP worden vermeld op de factuur. Betaling gebeurt uiterlijk bij de levering van de producten of uiterlijk bij de dienstverlening of, indien overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. SPOT GROUP kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van Uw factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor SPOT GROUP een conventionele verwijlintrest opleveren van 15% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 20% op de factuurbedragen met een minimum van EUR 75 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al Uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen.

6. Levering, Risico en Eigendom

Leveringen kunnen plaatsvinden in gedeelten. De leveringsplaats wordt vermeld in de Orderbevestiging. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling. Het eigendomsrecht op de geleverde producten gaat dan ook enkel over bij volledige betaling. Tot die tijd moet U onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag U onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Tot die tijd zal U overigens ieder risico voor verlies of beschadiging van de goederen zelf dragen. In geval van niet-tijdige betaling hebben wij het recht om de geleverde producten bij U terug te halen op Uw risico’s en kosten, zelfs indien deze reeds geïnstalleerd zijn of onroerend zijn geworden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst, nu wij daartoe door U ingevolge Uw bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Indien U de producten verkoopt vóór de eigendom is overgegaan, wordt U SPOT GROUP’s gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door U afzonderlijk van Uw algemene fondsen bijgehouden. SPOT GROUP kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.

7. Klachten

U moet onze producten binnen 2 kalenderdagen na ontvangst inspecteren op zichtbare schade of gebreken. Klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan SPOT GROUP is gericht binnen de 2 kalenderdagen na de dag van de levering of uitvoering. Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan SPOT GROUP is gericht binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Bovendien moet elke klacht betreffende de aard, hoeveelheden en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument en de leveringsbon in het bezit van ons of onze transporteur. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft U niet van Uw verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.

8. Ontbinding

Wanneer een partij nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren heeft de meest gerede partij het recht om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van deze Algemene Voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden door middel van een aangetekende brief. Worden onder andere beschouwd als tekortkomingen die recht geven op ontbinding:

Uw verzuim om op tijd te betalen;

het plegen van een materiële of aanhoudende inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en het verzuim om dit te herstellen binnen dertig kalenderdagen na de aangetekende kennisgeving ervan; het feit dat een partij insolvent is geworden of niet in staat is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden; en schending van de exportcontrolewetten.

In geval van ontbinding door SPOT GROUP zal U gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW.

9. Voorschotten en Kredietwaardigheid

SPOT GROUP heeft her recht om vóór de levering van een product of de uitvoering van een dienst voorschotten te vragen. Onverminderd het recht om voorschotten te vragen, kan SPOT GROUP ook volledige waarborgen of zelfs volledige betaling eisen indien het vertrouwen in Uw kredietwaardigheid wordt geschokt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door Uw weigering om een wisselbrief te accepteren of door protest van een wisselbrief, door het vragen naar termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen U en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen heeft SPOT GROUP evenzeer een retentierecht op alle goederen die eigendom zijn van u, zulks tot onze algehele betaling.

10. Garantie - Algemeen

Wij verlenen uitsluitend waarborg op de door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of de leverancier. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op Uw risico’s en kosten, van de vervangingsonderdelen voor de door U aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen worden altijd onze eigendom. U geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs gekend diende te zijn. Gebreken die zichtbaar zijn bij in ontvangst name komen enkel in aanmerking indien zij door U dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of het vervoersdocument. Gebreken die zichtbaar zijn bij opening van de verpakking en bij eerste ingebruikname van de aangekochte producten komen enkel in aanmerking indien U deze binnen de 2 kalenderdagen rapporteert overeenkomstig artikel 7. Uw aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheid:

bij ondeskundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften van het product;

in geval van een gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiliging en andere externe oorzaken zoals blikseminslag;

in geval van reparaties, wijzigingen, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van apparatuur, die niet door ons personeel zijn uitgevoerd;

in geval van verkoop of verhuur van onze producten aan derden;

in geval van niet-nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons.

SPOT GROUP geeft, uitgezonderd de eventuele gegevensdrager op zich, geen garantie op software. U ontvangt de garantie of licentie voor deze producten rechtstreeks van hun fabrikant of licentiegever. SPOT GROUP is gehouden noch tot vergoeding van enige indirecte schade, noch tot vergoeding van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van schade of verliezen geleden door derden.

SPOT GROUP behoudt zich het recht om de klant door te sturen naar de fabrikant. Dit zal van toepassing zijn wanneer de fabrikant de mogelijkheid stelt aan een rechtreekse benadering door eindgebruikers.

11. Garantie - Consumptiegoederen

De garantie op consumptiegoederen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U kan zich evenwel enkel op voormelde wet beroepen indien U SPOT GROUP binnen de twee maanden na het vaststellen van het gebrek van dit gebrek op de hoogte brengt. Deze kennisgeving kan enkel ontvankelijk gebeuren door een aangetekend schrijven of door U persoonlijk aan te bieden bij onze herstellingsdienst. Overigens is Uw kennisgeving enkel ontvankelijk indien het gebrek voldoende duidelijk wordt omschreven. Bij gebrek hieraan vervalt de garantie. Bij de vergoeding of de herstelling van het product zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit Uw gebruik van het product na het ogenblik dat U het gebrek heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten Uwen laste.

12. Garantie - Diensten

Daar de garantie steeds beperkt is tot garantie op hardware kunnen diensten geleverd door SPOT GROUP in rekening gebracht worden zoals het vervangen of herstellen van de door SPOT GROUP uitgevoerde werken.

Geen garantie op software, werkuren en op gevallen veroorzaakt door overmacht.

Alle schade aan constructies; gebouwen, en/of inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.

13. Software

Software die geen eigendom is van SPOT GROUP wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de software-licentiegever. Waar nodig levert SPOT GROUP de software-licentie die U nodig hebt bij het product. U moet voldoen aan die licentie. Indien U de licentie voor het besturingssysteem niet accepteert bij start-up zal SPOT GROUP enkel het retourneren en terugbetaling van het volledige product in overweging nemen.

14. Exportcontrole

U erkent dat onze producten technologie en software kunnen bevatten die vallen onder US/EU exportcontrolewetten en wetten van het land waar het wordt geleverd/gebruikt. U moet alle voornoemde wetgeving naleven. Producten mogen niet worden verkocht, geleased of overgedragen aan eindgebruikers/landen onderhevig aan beperkingen onder voornoemde wetgeving of aan gebruiker betrokken bij wapens voor massavernietiging of genocide zonder de voorafgaande goedkeuring van de US of bevoegde EU regering. U erkent dat US/EU-beperkingen verschillen afhankelijk van product en tijd en moet, derhalve, voldoen aan de geldende US en EU reglementen.

15. Overmacht

In geval van overmacht heeft SPOT GROUP de keuze om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde producten en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering. Onder andere de volgende omstandigheden zullen als overmacht worden beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, kan elke partij de overeenkomst ontbinden. In geen geval heeft de klant recht op schadevergoeding.

16. Gegevensbescherming

Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en SPOT GROUP's gegevensbeschermingsregistratie. U mag SPOT GROUP de opdracht geven Uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing. Bij akkoord met deze algemene voorwaarden zal uw E-mailadres worden opgenomen in het nieuwsbriefsysteem. U kan zich hier ten allen tijde voor uitschrijven.

17. Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht

Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en SPOT GROUP én er sprake is van een "overeenkomst op afstand" overeenkomstig artikel 77 e.v. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling.

In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden :

U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;

het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;

het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma;

de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is niet verbroken;

het product kan worden teruggestuurd zonder beschadigd te geraken,

U kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten:

het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen SPOT GROUP op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven;

indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijn van 7 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten er zal tevens een administratiekost van 25€ in rekening worden gebracht.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene onverminderd van toepassing.

18. Hosting, domeinnamen, VPS'en, Servers en overige clouddiensten

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk of elektronisch per e-mail anders is overeengekomen. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk of elektronisch per e-mail anders wordt overeengekomen.

Beide partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van een overeengekomen of stilzwijgend verlengde periode opzeggen bij aangetekende post of elektronisch via e-mail op info@spotgroup.be met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door SPOT GROUP is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient de Klant zijn persoonsgegevens te vermelden.

De bestelling van hostingpakketten en domeinnamen zijn onherroepelijk na ingave ervan, daar dit producten van persoonlijke aard betreffen.

De Klant is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met wettelijke bepalingen, de bepalingen uit de Nettiquette zoals vastgelegd in de richtlijn RFC 1855 of de opvolgers daarvan en/of de richtlijnen of uitspraken van de Reclame Code Commissie. Meer in het bijzonder is de Klant verplicht zich te onthouden van het schenden van rechten van Intellectuele Eigendom van SPOT GROUP en/of derden, het op onrechtmatige en/of strafbare wijze verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

De Klant is verplicht zich zodanig te gedragen dat overige Klanten en/of andere internetgebruikers niet worden gehinderd en/of schade lijden.

De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van zijn account en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of back-up van gegevens inzake en op zijn account, tenzij anders is overeengekomen.

De Klant vrijwaart SPOT GROUP voor aanspraken van derden indien de Klant handelt in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

19. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van SPOT GROUP voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en SPOT GROUP had kunnen weten dat door dit gedrag schade zou kunnen ontstaan.

SPOT GROUP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die SPOT GROUP in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. SPOT GROUP is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.

De Klant vrijwaart SPOT GROUP voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde Diensten van SPOT GROUP.

SPOT GROUP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de website van de Klant. SPOT GROUP is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de juistheid van de op de website van de Klant geplaatste informatie.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontstaan daarvan, schriftelijk aan SPOT GROUP meldt.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Mechelen.

21. Diverse Bepalingen

Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Algemene Voorwaarden geldig. SPOT GROUP kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.

Indien in de persoonsgegevens van de Klant wijzigingen optreden, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk, doch ten minste twee weken voorafgaand aan de wijziging aan SPOT GROUP schriftelijk of elektronisch per e-mail mede te delen. Indien een wijziging van contactpersoon plaatsvindt, dient dit per reguliere of aangetekende post aan SPOT GROUP te worden bericht. Hierbij dienen tevens een kopie van geldig legitimatiebewijs te worden meegezonden van zowel de huidige contactpersoon als van de nieuwe contactpersoon.

Anker

[]